fbpx
Search
Close this search box.

ราชกิจจาฯ
ย้ำอีกครั้ง!นั่งเบาะหลังต้องคาดเข็มขัด
หากฝ่าฝืนปรับสูงสุด 2,000 บาท
เริ่ม 5 กันยายน 2565

นั่งเบาะหลังต้องคาดเข็มขัด
สารบัญ

เรามาทบทวนข้อกฎหมายเกี่ยวกับ คาร์ซีท หรือ ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก อีกครั้ง ก่อนจะเริ่มบังคับใช้เมื่อวันที่ 5 กันยายนที่จะถึงนี้ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 7 พ.ค.2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2565 จำนวน 18 หน้า โดยพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 120 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป หรือมีผลบังคับใช้ในอีก 4 เดือนข้างหน้า หรือวันที่ 5 กันยายน 2565

สาระสำคัญของประกาศฉบับนี้ นอกจากเรื่อง การกำหนดความปลอดภัยสำหรับเด็กที่เจ้าของรถจะต้องจัดให้มีที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กหรือนั่งในที่นั่งพิเศษสำหรับเด็กเพื่อป้องกันอันตราย หรือมีวิธีการป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ สำหรับเด็กอายุไม่เกิน 6 ปีแล้ว

ส่วนประเด็นสำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่กฎหมายกำหนดไว้คือ มาตรา 123 ภายใต้บังคับมาตรา 123/1 ในขณะขับรถยนต์ ผู้ที่อยู่ในรถยนต์ทั้งผู้ขับขี่ และคนโดยสารที่นั่งแถวตอนหน้าและที่นั่งแถวตอนอื่น (เบาะหลัง) ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งตลอดเวลาในขณะโดยสารรถยนต์

ซึ่งหลังจากนี้ เมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้ในอีก 120 วัน หรือประมาณต้นเดือนก.ย.2565 ผู้โดยสารที่นั่งตอนหลังทั้งรถยนต์ส่วนบุคคลและรถยนต์สาธารณะ เช่น รถแท็กซี่ รถรับจ้างทั่วไป จะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดเวลาที่โดยสารในรถตามที่กฎหมายกำหนด

หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา 148 ระบุไว้ชัดว่า ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท (สองพันบาท)

บทความที่เกี่ยวข้อง

เพื่อนๆสามารถติดตาม ACU PAY Thailand ผ่านช่องทางการติดตามอื่นๆ ได้ที่