fbpx
Search
Close this search box.

ข้อมูลบริษัท

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

คำนำ

Asia Currency Unit Co.,Ltd. (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท”) ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของราชอาณาจักรไทย ได้ดำเนินการผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันในนาม www.acuthai.com (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “แพลตฟอร์มนี้” หรือ “แพลตฟอร์ม” ) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำหรับผู้ใช้งานการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ อีคอมเมิร์ซ การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและให้บริการที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริการ” ) เพื่อความสะดวกในการใช้ถ้อยคำในสัญญานี้ บริษัทและเว็บไซต์จะเรียกรวมกันว่า “เรา” หรือรูปแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสมของคำสรรพนามบุรุษที่หนึ่ง ส่วนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใด ๆ ก็ตามที่เข้าใช้งานแพลตฟอร์มนี้จะเรียกว่าผู้ใช้และต่อไปนี้จะเรียกว่า “คุณ” หรือรูปแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสมของคำสรรพนามบุรุษที่สอง ซึ่งต่อไปนี้คุณและเราจะถูกเรียกรวมกันว่า “คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย” และเรียกแยกกันว่า “คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง”

เราเข้าใจและเคารพความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่มีต่อตัวคุณและเราจะนำมาตรการป้องกันความปลอดภัยที่เหมาะสมมาใช้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามข้อกำหนดของกฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับ ในการณ์นี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “นโยบายนี้ / นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้” ) จะถูกกำหนดขึ้นและมีการย้ำความให้แก่คุณดังต่อไปนี้

นโยบายนี้ใช้กับผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดที่เรามี หากนโยบายความเป็นส่วนตัวอื่นมีผลบังคับใช้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการใดก็ตามที่เรามีให้แก่คุณโดยเฉพาะ นโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวนั้นจะมีผลบังคับเหนือกว่า แต่หากไม่เป็นเช่นนั้นแล้ว นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ก็จะมีผลบังคับเหนือกว่า

นโยบายนี้ไม่ใช้กับบริการที่บุคคลที่สามมอบให้แก่คุณและบริการดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวที่ระบุไว้กับคุณเป็นอย่างอื่น

ก่อนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา โปรดอ่านนโยบายนี้อย่างละเอียดและทำความเข้าใจให้ถี่ถ้วน โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษกับข้อความที่เป็นตัวหนาหรือขีดเส้นใต้และเป็นตัวหนา คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจและเห็นด้วยทั้งหมดก่อนที่จะเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ หากมีคำถาม ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาใด ๆ ของนโยบายนี้ คุณสามารถติดต่อเราผ่านทางวิธีการติดต่อใด ๆ ที่เราให้ไว้อย่างเป็นทางการได้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงหรือเงื่อนไขใด ๆ ในนโยบายนี้คุณควรหยุดการเข้าถึงแพลตฟอร์มนี้ทันที

ส่วนที่ 1 คำจำกัดความ

ข้อมูลส่วนบุคคล: ข้อมูลประเภทต่าง  ที่บันทึกไว้ทางอิเล็กทรอนิกส์หรืออื่น ๆ ซึ่งจะใช้โดยลำพังหรือร่วมกับข้อมูลอื่น ๆ เพื่อระบุตัวตนของบุคคลธรรมดาที่เฉพาะเจาะจงหรือสะท้อนกิจกรรมของบุคคลธรรมดาที่เฉพาะเจาะจงได้

ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะบุคคล: ข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึง หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล หมายเลขบัญชีธนาคารข้อมูลด้านทรัพย์สิน การติดตามตำแหน่งที่อยู่ ข้อมูลธุรกรรมและข้อมูลของผู้เยาว์ที่มีอายุไม่เกินสิบสี่ (14) ปี (เราจะระบุข้อมูลที่เป็นรายละเอียดเฉพาะบุคคลอย่างชัดเจนเป็นตัวหนาไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้)

การลบข้อมูลส่วนบุคคล: การลบข้อมูลส่วนบุคคลออกจากระบบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจประจำวันเพื่อให้อยู่ในสภาพที่ไม่สามารถเรียกคืนหรือเข้าถึงได้

ผู้เยาว์: ผู้เยาว์ที่อายุต่ำกว่าสิบสี่ (14) ปี

ส่วนที่ 2 นโยบายความเป็นส่วนตัว

ส่วนนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจสิ่งต่อไปนี้

1. เรารวบรวมและใช้ข้อมูลของคุณอย่างไร

2. เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันอย่างไร

3. เราแบ่งปัน ถ่ายโอน และเปิดเผยข้อมูลของคุณต่อสาธารณะอย่างไร

4. เราปกป้องข้อมูลของคุณอย่างไร

5. คุณจะจัดการกับข้อมูลของคุณได้อย่างไร

6. เราจัดการกับข้อมูลของผู้เยาว์อย่างไร

7. นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันได้อย่างไร

8. วิธีการติดต่อเรา

1. เรารวบรวมและใช้ข้อมูลของคุณอย่างไร

เมื่อคุณใช้ผลิตภัณฑ์และ / หรือบริการของเรา เราจำเป็นต้อง / อาจจำเป็นต้องรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงข้อมูลสองประเภทต่อไปนี้

(1) ในการเปิดใช้งานฟังก์ชันพื้นฐานของบริการ / ผลิตภัณฑ์ที่เรามอบให้คุณ คุณจำเป็นต้องอนุญาตให้เรารวบรวมและใช้ข้อมูลของคุณตามที่จำเป็น หากคุณปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลดังกล่าว คุณจะไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์และ / หรือบริการของเราได้ตามปกติ

(2) ในการเปิดใช้งานฟังก์ชันเสริมของบริการ / ผลิตภัณฑ์ที่เรามอบให้คุณ คุณอาจเลือกได้ว่าจะอนุญาตให้เรารวบรวมและใช้ข้อมูลของคุณเท่าที่จำเป็นได้หรือไม่ หากคุณปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลดังกล่าว คุณจะไม่สามารถใช้ฟังก์ชันเสริมที่เกี่ยวข้องได้หรือไม่สามารถดำเนินการฟังก์ชันดังกล่าวให้บรรลุผลตามตั้งใจได้ อย่างไรก็ตาม จะไม่มีผลกระทบต่อการเข้าใช้งานฟังก์ชันพื้นฐานของผลิตภัณฑ์และ / หรือบริการของเรา

คุณเข้าใจและเห็นด้วยว่า

(1) เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ เนื่องจากเรานำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายแก่คุณและผลิตภัณฑ์ / บริการเฉพาะที่ผู้ใช้เลือกใช้ซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ดังนั้นฟังก์ชันพื้นฐาน / เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องของบริการและผลิตภัณฑ์ดังกล่าวตลอดจนประเภทและช่วงของข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมและใช้ในที่นี่จึงอาจแตกต่างกันไปตามฟังก์ชันผลิตภัณฑ์ / บริการเฉพาะ

(2) เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์และบริการที่ดียิ่งขึ้น เราจะใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องในการปรับปรุงเทคโนโลยีของเรา เราอาจแนะนำฟังก์ชันใหม่หรือเพิ่มประสิทธิภาพฟังก์ชันเป็นครั้งคราว และอาจจำเป็นต้องรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลใหม่ หรือเปลี่ยนวัตถุประสงค์ หรือวิธีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ในการณ์นี้ เราจะอธิบายวัตถุประสงค์ขอบเขตและการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้คุณต่างหากโดยการปรับปรุงนโยบายนี้ หน้าต่างแจ้งเตือน ข้อความแสดงบนหน้าเพจหรืออื่น ๆ เพื่อให้คุณเลือกและยอมรับตามดุลยพินิจของคุณ โดยเราจะรวบรวมและใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องหลังจากได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากคุณแล้ว ในระหว่างกระบวนการนี้ หากคุณมีคำถาม ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ คุณสามารถติดต่อเราผ่านทางวิธีการติดต่อต่าง ๆ ที่มีให้ในแพลตฟอร์มนี้ได้ และเราจะตอบกลับคุณโดยเร็วที่สุด

เราจะรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อดำเนินการตามหน้าที่ต่อไปนี้ภายใต้นโยบายนี้


1.1 ช่วยคุณลงทะเบียนและให้บริการที่สามารถทำได้บนแพลตฟอร์มนี้แก่คุณ

1.1.1บริการลงทะเบียน

เราให้บริการสมาชิกพื้นฐานแก่คุณผ่านทางบัญชีของคุณด้วยแพลตฟอร์มนี้ ในการลงทะเบียนเป็นสมาชิกและเข้าใช้บริการในส่วนสมาชิกของเรา คุณจะต้องกรอกและให้ข้อมูลต่อไปนี้เมื่อทำการสมัคร

(1) ข้อมูลประจำตัว ข้อมูลดังกล่าวสามารถช่วยเราตรวจสอบได้ว่าคุณมีสิทธิลงทะเบียนเป็นสมาชิกของแพลตฟอร์มนี้หรือไม่ ข้อมูลดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงชื่อ ที่อยู่ของสถานที่พำนักของคุณ ใบรับรองอื่น ๆ และหมายเลขที่เกี่ยวข้อง ซึ่งออกโดยประเทศหรือรัฐบาลของคุณเพื่อรับรองข้อมูลประจำตัวของคุณรวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ที่สามารถช่วยเราในการตรวจสอบตัวตนของคุณได้ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ข้อมูลประจำตัว”) ทั้งนี้ ข้อมูลประจำตัวดังกล่าวอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นผู้ใช้ที่เป็นบุคคลหรือเป็นผู้ใช้ที่เป็นองค์กร นอกจากนี้ ตามกฎหมายและข้อบังคับที่ใช้บังคับในเขตอำนาจศาลที่แตกต่างกันนั้น ข้อมูลที่รวบรวมจากผู้ใช้ในแพลตฟอร์มนี้อาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับประเทศหรือภูมิภาคของผู้ใช้ ข้อมูลต่อไปนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นตัวอย่างที่บ่งบอกถึง

สำหรับผู้ใช้ที่เป็นบุคคล: สัญชาติของเขา / เธอ ชื่อเต็มตามกฎหมาย (รวมถึงชื่อเดิมหากมี / ชื่อของเขา / เธอที่แสดงเป็นภาษาท้องถิ่นของผู้ใช้รายนั้น) หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขประกันสังคม (“SSN”) หมายเลขหนังสือเดินทางหรือหมายเลขบัตรประจำตัวอื่น ๆ ที่ออกโดยรัฐบาล วันเกิด หลักฐานแสดงตนของบุคคล (เช่น หนังสือเดินทาง ใบขับขี่ หรือใบรับรองตัวตนอื่น ๆ ที่รัฐบาลเป็นผู้ออกให้)

สำหรับผู้ใช้ที่เป็นองค์กร: ชื่อนิติบุคคลของบริษัท (รวมถึงชื่อนิติบุคคลตามกฎหมายในภาษาท้องถิ่นของผู้ใช้ดังกล่าว) ข้อมูลการลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์ธุรกิจ ข้อมูลส่วนตัวของตัวแทนที่ได้รับอนุญาต สถานประกอบการธุรกิจหลักและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นทุกคน เจ้าของ (หนังสือเดินทางหรือบัตรประชาชนที่รัฐบาลออกให้) โครงสร้างองค์กรของผู้ใช้ที่เป็นองค์กร เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งองค์กร มติของคณะกรรมการ คำชี้แจงแหล่งที่มาของเงินทุน ความเสี่ยงและการปฏิบัติตามคำแนะนำในการควบคุม และข้อมูลหรือเอกสารอื่น ๆ ตามที่แพลตฟอร์มต้องการ

(2) ข้อมูลการบริการ ข้อมูลดังกล่าวช่วยให้เราสามารถติดต่อคุณและให้บริการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในรูปแบบที่แตกต่างกันได้ ข้อมูลดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลประจำตัวส่วนบุคคลของคุณ ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการทำธุรกรรม รวมถึงข้อมูลบัตรเดบิตและ / หรือข้อมูลบัญชีอื่น ๆ ของคุณ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “ข้อมูลบริการ”) นอกจากนี้ ขอเรียนให้ทราบว่าบริการที่เรามอบให้คุณนั้นมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หากคุณเลือกที่จะใช้บริการอื่น ๆ ที่ไม่ได้ครอบคลุมภายใต้คำอธิบายข้างต้นและเราจำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของคุณตามบริการดังกล่าว เราจะอธิบายขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวให้คุณทราบผ่านทางการแจ้งเตือน บนหน้าเว็บ กระบวนการโต้ตอบ ข้อตกลง และแสดงข้อความบนหน้าต่างแจ้งเตือน เพื่อขอรับความยินยอมจากคุณในการรวบรวมข้อมูลดังกล่าว

หากคุณต้องการใช้บริการเพียงการท่องเว็บเท่านั้น คุณก็ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกและให้ข้อมูลข้างต้น

1.1.2บริการลงทะเบียนอื่น ๆ

การตรวจสอบความถูกต้องของชื่อจริง: หลังจากที่คุณลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบแล้ว คุณจะต้องเข้าสู่ “ศูนย์ข้อมูลส่วนบุคคล” เพื่อทำการตรวจสอบความถูกต้องของชื่อจริงให้เสร็จสมบูรณ์ก่อน ในระหว่างกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของชื่อจริงดังกล่าว คุณต้องระบุชื่อจริงหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทางให้แก่แพลตฟอร์ม

การรับรองขั้นสูง: เมื่อปริมาณธุรกรรมของคุณบนแพลตฟอร์มนี้เกินขีดจำกัด แพลตฟอร์มจะกำหนดให้คุณต้องผ่านการรับรองขั้นสูงเพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สินของคุณ คุณยอมรับว่าในกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องขั้นสูงนี้ นอกเหนือจากการให้ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการตรวจสอบความถูกต้องของชื่อจริงคุณแล้ว คุณยังจะต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิขั้นสูงของ “การจดจำใบหน้า” ตามที่แพลตฟอร์มกำหนดด้วย ฟังก์ชันการจดจำใบหน้านี้จะเกี่ยวข้องกับการรวบรวมสตรีมวิดีโอที่เกี่ยวข้องหรือภาพใบหน้าของคุณจากแพลตฟอร์ม

การแสดงข้อมูลบัญชี: หากคุณมีบัญชีกับแพลตฟอร์มอยู่แล้ว เราอาจแสดงข้อมูลส่วนบุคคลที่กล่าวถึงข้างต้นในการบริการ (สำหรับการตรวจสอบความถูกต้องของชื่อจริงนั้น จะมีเพียงแค่ผลการตรวจสอบความถูกต้องดังกล่าวเท่านั้นที่จะปรากฏขึ้นมา ไม่ว่าคุณจะผ่านการรับรองความถูกต้องดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม) และกิจกรรมใดที่คุณดำเนินการในผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณกับแพลตฟอร์ม รวมถึงการแสดงผลส่วนกลางของข้อมูลส่วนบุคคลและคำสั่งในการทำธุรกรรมผ่านบัญชีแพลตฟอร์มของคุณ เราเคารพการตัดสินใจของคุณในการเลือกที่เกี่ยวข้องกับการตั้งค่าบัญชีของคุณบนแพลตฟอร์มนี้

1.2 บริการการจัดการความปลอดภัยและข้อมูลบริการ Push Services

เมื่อคุณใช้บริการแพลตฟอร์มนี้หรือเข้าถึงแพลตฟอร์มนี้ เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยในการทำธุรกรรมของคุณและการทำงานของบริการที่ปลอดภัยและมั่นคง แพลตฟอร์มนี้จำเป็นต้องรับและบันทึกข้อมูลเว็บบราวเซอร์ของคุณ ข้อมูลอุปกรณ์ของคุณ รวมถึงข้อมูลที่ระบุอุปกรณ์ (ชนิดและรุ่นของอุปกรณ์ที่คุณลงชื่อเข้าใช้ในบัญชีของคุณ) ที่อยู่ IP ของคุณและบันทึกต่าง ๆ บนเว็บเพจที่คุณเข้าชม ตำแหน่งที่ตั้งของคุณ สภาพแวดล้อมทางเครือข่าย ข้อมูลลายนิ้วมือของอุปกรณ์ ข้อมูลบันทึกการบริการ ข้อมูลซอฟท์แวร์ ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งโดยอัตโนมัติ

โปรดระลึกไว้ว่าข้อมูลอุปกรณ์เพียงอย่างเดียวไม่สามารถระบุบุคคลธรรมดาที่เฉพาะเจาะจงได้ หากเราใช้ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลนี้ร่วมกับข้อมูลอื่น ๆ เพื่อระบุตัวตนของบุคคลธรรมดาที่เฉพาะเจาะจงหรือใช้ร่วมกับข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลในระหว่างการใช้ร่วมกันดังกล่าวนั้น เราจะไม่เปิดเผยชื่อในข้อมูลดังกล่าวและจะลบเครื่องหมายระบุตัวตนทั้งหมดในนั้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคุณเป็นอย่างอื่นหรือเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับใด ๆ

เพื่อให้คุณได้รับบริการที่สะดวกสบายและเป็นส่วนตัวยิ่งขึ้น เราอาจแยกฟีเจอร์ที่คุณต้องการออกตามข้อมูลอุปกรณ์ของคุณ ข้อมูลการท่องเว็บและการใช้งานของคุณบนแพลตฟอร์มนี้หรือลูกค้าในอนาคตและสร้างโปรไฟล์กลุ่มทางอ้อมตามฟีเจอร์ดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงและเสนอข้อมูลและโฆษณาเชิงพาณิชย์เท่าที่เป็นได้ หากคุณไม่เห็นชอบที่จะรับข้อมูลที่ส่งถึงคุณในลักษณะนี้หรือต้องการเพิกถอนความยินยอมในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณสามารถติดต่อเราได้ตามข้อมูลการติดต่อที่ให้ไว้ภายใต้นโยบายนี้

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจให้กับการท่องเว็บของคุณ หากคุณไม่ต้องการรับโฆษณาเชิงพาณิชย์ที่เราส่งให้คุณ คุณสามารถยกเลิกการสมัครรับโฆษณาดังกล่าวหรือปิดการใช้งานฟังก์ชันนี้ได้โดยแจ้งเป็นข้อความสั้นหรือด้วยวิธีอื่น ๆ ตามที่เราระบุ

นอกจากนี้ เรายังจะใช้ข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นเพื่อปรับปรุงและพัฒนาฟังก์ชันข้างต้นอย่างต่อเนื่องด้วย

1.3 การเก็บรักษาและสอบถามประวัติการทำธุรกรรม

เรารวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมของคุณบนแพลตฟอร์มนี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบันทึกการทำธุรกรรมทั้งหลายด้วย หากคุณต้องการสืบค้นบันทึกธุรกรรมการสั่งซื้อของคุณ คุณสามารถสอบถามรายละเอียดธุรกรรมส่วนบุคคลของคุณได้ในส่วนของ “การจัดการคำสั่งซื้อ” ในส่วนของแพลตฟอร์มซึ่งรวมถึง ชื่อไซเบอร์ของคู่สัญญาในการทำธุรกรรม เวลาในการสั่งซื้อ หมายเลขซีเรียล ข้อมูลการทำธุรกรรม ประเภท และปริมาณของสินทรัพย์ดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง

1.4 การบริการลูกค้าและการระงับข้อพิพาท

เมื่อคุณติดต่อเราหรือสมัครใช้งานกับเราเพื่อรับบริการในการขายและบริการหลังการขายหรือเพื่อไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เราจำเป็นต้องให้คุณระบุข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นเพื่อยืนยันความเป็นสมาชิกของคุณ เพื่อความปลอดภัยของบัญชีและระบบของคุณ

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการติดต่อกับคุณและช่วยให้คุณแก้ปัญหาได้โดยเร็วที่สุดหรือบันทึกวิธีการแก้ไขและผลลัพธ์ของปัญหาได้ เราอาจเก็บบันทึกการสื่อสารและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องไว้ (รวมถึงข้อมูลบัญชีของคุณ ข้อมูลคำสั่งซื้อ ข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณให้ไว้เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องหรือข้อมูลติดต่อที่คุณให้ไว้) หากคุณทำการสอบถาม ยื่นข้อร้องเรียนหรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับคำสั่งซื้อใด ๆ เราจะใช้ข้อมูลบัญชีและข้อมูลการสั่งซื้อของคุณ

เราอาจใช้ข้อมูลอื่นของคุณรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่คุณให้ไว้เมื่อคุณติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราและคำตอบที่คุณตอบแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นของเราตามที่จำเป็นเพื่อการให้บริการและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ

1.5 ข้อเบ็ดเตล็ด

1. หากข้อมูลที่คุณให้นั้นเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้รายอื่น คุณจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รับอนุญาตตามกฎหมายก่อนที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวกับแพลตฟอร์มนี้ หากมีข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของผู้เยาว์เข้ามาเกี่ยวข้อง คุณจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองของผู้เยาว์คนนั้นก่อนจึงจะสามารถเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวได้ ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น ผู้ปกครองมีสิทธิที่จะติดต่อเราด้วยวิธีใด ๆ ก็ตามที่ระบุไว้ภายใต้ข้อ 9 ของนโยบายนี้เพื่อขอแก้ไขหรือลบเนื้อหาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ดังกล่าวออกไปได้

2. หากเราใช้ข้อมูลใด ๆ ในที่นี้เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตามที่ไม่ได้ระบุไว้ในนโยบายนี้หรือใช้ข้อมูลใด ๆ ที่เก็บรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อในการอื่นใดนอกเหนือจากวัตถุประสงค์เฉพาะดังกล่าว เราจะต้องรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากบุคคลที่สาม ทั้งนี้เราจะขอความยินยอมจากคุณก่อน

หากเราได้รับข้อมูลของคุณทางอ้อมจากบุคคลที่สาม เราจะส่งคำขอให้บุคคลที่สามเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้ขอความยินยอมจากคุณตามกฎหมายก่อนที่จะรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของคุณ แจ้งให้คุณทราบถึงเนื้อหาของข้อมูลที่บุคคลที่สามดังกล่าวได้แบ่งปันกับเราและรับทราบการยืนยันที่ชัดเจนของคุณก่อนที่จะให้ข้อมูลรายละเอียดส่วนตัวของคุณกับเรา นอกจากนี้ เราจะกำหนดให้บุคคลที่สามดังกล่าวดำเนินการเกี่ยวกับความถูกต้องตามกฎหมายและการปฏิบัติตามแหล่งข้อมูลส่วนบุคคลที่บุคคลที่สามดังกล่าวมอบให้กับเรา หากบุคคลที่สามละเมิดกฎหมายใด ๆ ที่ใช้บังคับ เราจะกำหนดให้บุคคลที่สามดังกล่าวต้องรับผิดชอบตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน นอกจากนี้ เราจะเสริมสร้างความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล (รวมถึงโดยการจัดเก็บข้อมูลรายละเอียดส่วนบุคคลที่เหมาะสม การจัดเก็บข้อมูลที่เข้ารหัสลับ การควบคุมการเข้าถึงและอื่น ๆ ) เราจะใช้วิธีการและมาตรการเดียวกันกับที่เราใช้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ของเราเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่เราได้รับทางอ้อมด้วย

3.ข้อยกเว้นในข้อกำหนดสำหรับการอนุญาตและการยินยอม

คุณเข้าใจและยอมรับอย่างสมบูรณ์ว่าภายใต้สถานการณ์ใด ๆ ต่อไปนี้ เราไม่จำเป็นต้องขออนุญาตจากคุณในการรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และเราไม่จำเป็นต้องตอบสนองต่อคำขอของคุณสำหรับการแก้ไข / เปลี่ยนแปลง ลบ และยกเลิกข้อมูลของคุณหรือคำร้องขอถอนการยินยอมหรือคำขอของคุณเพื่อเข้าถึงข้อมูลของคุณได้

(1) เมื่อเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของรัฐและ / หรือความมั่นคงด้านการป้องกันประเทศ 

(2) เมื่อเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยสาธารณะ สาธารณสุขและ / หรือผลประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ

(3) เมื่อเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายหรือการบริหาร เช่น การสืบสวนคดีอาชญากรรม การฟ้องร้อง การพิจารณาคดี และการบังคับใช้บทลงโทษ

(4) เมื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการปกป้องชีวิต ทรัพย์สินและ / หรือสิทธิทางกฎหมายและผลประโยชน์ที่สำคัญอื่น ๆ ของคุณหรือของบุคคลอื่น แต่ก็เป็นการยากที่จะได้รับความยินยอมจากคุณหรือบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี

(5) ในกรณีที่ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่คุณเปิดเผยต่อสาธารณะด้วยตนเอง

(6) ในกรณีที่ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ถูกรวบรวมจากข้อมูลที่เปิดเผยตามกฎหมาย เช่น รายงานข่าวทางกฎหมายและการเปิดเผยข้อมูลของรัฐบาล

(7) เมื่อจำเป็นต้องมีข้อตกลงหรือเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรอื่นใดที่คุณต้องลงนาม

(8) เมื่อจำเป็นต่อการรักษาความปลอดภัยและการทำงานที่มั่นคงของผลิตภัณฑ์และ / หรือบริการที่ให้ไว้ ณ ที่นี้ เช่น การเปิดเผยและการจัดการข้อผิดพลาดและความผิดพลาดในผลิตภัณฑ์และ / หรือบริการที่ให้ไว้ ณ ที่นี้

(9) เมื่อจำเป็นสำหรับการรายงานข่าวทางกฎหมาย

(10) เมื่อจำเป็นสำหรับการสำรวจเชิงสถิติสาธารณะหรือการวิจัยเชิงวิชาการโดยสถาบันวิจัยทางวิชาการใด ๆ และเมื่อได้รับผลการวิจัยหรือการสำรวจดังกล่าวจากภายนอกแล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในผลลัพธ์ดังกล่าวก็จะถูกทำให้เป็นกลาง 

(11) สถานการณ์อื่น ๆ ตามที่กำหนดโดยกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

โปรดทราบว่าตามกฎหมายที่ใช้บังคับนั้น หากเราใช้มาตรการทางเทคนิคและมาตรการที่จำเป็นอื่น ๆ ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ผู้รับข้อมูลไม่สามารถระบุบุคคลที่เฉพาะเจาะจงอีกได้ และไม่สามารถกู้คืนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวกลับสู่สถานะก่อนการดำเนินการของเราได้ หรือเราอาจทำการวิจัยที่ไม่มีการระบุ การวิเคราะห์ทางสถิติและการคาดการณ์ข้อมูลที่รวบรวมเพื่อปรับปรุงเนื้อหาและเค้าโครงของแพลตฟอร์มนี้ เพื่อให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์หรือบริการสำหรับการตัดสินใจทางธุรกิจและเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา (รวมถึงการใช้ข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อสำหรับการเรียนรู้เครื่องจักรหรือการฝึกอบรมอัลกอริทึมโมเดล) แล้ว การใช้ข้อมูลที่ประมวลผลดังกล่าวจะไม่มีการแจ้งให้คุณทราบหรือขอความยินยอมจากคุณ

4. หากเราหยุดดำเนินการผลิตภัณฑ์หรือบริการของแพลตฟอร์มนี้ เราจะหยุดรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในเวลาที่เหมาะสม แจ้งให้คุณทราบถึงการยกเลิกการดำเนินการดังกล่าวผ่านทางการแจ้งเตือนแบบให้คุณทราบด้วยตนเองหรือทางประกาศสาธารณะทั่วไป และเราจะลบหรือไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการที่ถูกยกเลิกดังกล่าวด้วย


2. เราใช้คุกกี้อย่างไร

หากบราวเซอร์ของคุณหรือบริการเสริมของบราวเซอร์อนุญาต คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าบราวเซอร์ของคุณเพื่อปรับเปลี่ยนระดับการยอมรับคุกกี้หรือเพื่อให้บราวเซอร์ของคุณปฏิเสธคุกกี้ของเราได้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ AboutCookies.org อย่างไรก็ตาม หากคุณทำการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ก็อาจส่งผลต่อการเข้าถึงแพลตฟอร์มของเราอย่างปลอดภัยในบางกรณีได้ และในกรณีเช่นนี้ คุณอาจต้องเปลี่ยนการตั้งค่าผู้ใช้ทุกครั้งที่คุณเข้าชมแพลตฟอร์มของเรา ทั้งนี้ คุณเข้าใจและยอมรับว่า

1. เมื่อคุณเยี่ยมชมแพลตฟอร์มของเรา เราจะใช้ Google Stats ผ่านทางคุกกี้เพื่อบันทึกประสิทธิภาพของเราและตรวจสอบผลกระทบของการโฆษณาออนไลน์ คุกกี้คือข้อมูลจำนวนเล็กน้อยที่ส่งไปยังบราวเซอร์ของคุณและเก็บไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ในคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยคุกกี้สามารถส่งไปยังฮาร์ดดิสก์คอมพิวเตอร์ของคุณได้ต่อเมื่อคุณใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเข้าถึงแพลตฟอร์มของเราเท่านั้น

2. คุกกี้มักถูกใช้เพื่อบันทึกพฤติกรรมและความชอบของผู้เยี่ยมชมเมื่อเข้าเยี่ยมชมรายการต่าง ๆ บนแพลตฟอร์มของเรา ข้อมูลที่รวบรวมผ่านคุกกี้เป็นสถิติโดยรวมที่ไม่ระบุชื่อและไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลอยู่

3. ไม่สามารถใช้คุกกี้เพื่อรับข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ของคุณ ที่อยู่อีเมลของคุณหรือข้อมูลส่วนตัวของคุณได้ แต่จะเปิดใช้งานแพลตฟอร์มหรือระบบของผู้ให้บริการเพื่อให้จดจำบราวเซอร์ของคุณ บันทึกและจดจำข้อมูล บราวเซอร์ส่วนใหญ่จะถูกตั้งค่าไว้ล่วงหน้าเพื่อรับคุกกี้ ทั้งนี้คุณสามารถเลือกให้บราวเซอร์ของคุณปฏิเสธที่จะยอมรับคุกกี้หรือแจ้งให้คุณทราบทันทีที่คุกกี้ถูกติดตั้งได้ อย่างไรก็ตาม หากบราวเซอร์ของคุณถูกตั้งค่าให้ห้ามคุกกี้คุณก็อาจไม่สามารถเริ่มหรือใช้คุณสมบัติบางอย่างของแพลตฟอร์มของเราได้


3. เราแบ่งปัน ถ่ายโอนและเปิดเผยข้อมูลของคุณต่อสาธารณะอย่างไร

3.1 การแบ่งปัน

เราจะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัท องค์กรและบุคคลอื่นนอกเหนือจากผู้ให้บริการของแพลตฟอร์มนี้ยกเว้นภายใต้สถานการณ์ต่อไปนี้

1. การแบ่งปันภายใต้สถานการณ์ตามกฎหมาย: เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับภายนอกตามกฎหมายและข้อบังคับที่ใช้บังคับหรือตามที่จำเป็นสำหรับการดำเนินคดีและการระงับข้อพิพาทตามข้อกำหนดหรือตามที่หน่วยงานปกครองและตุลาการกำหนด

2. การแบ่งปันด้วยความยินยอมที่ชัดเจน: หลังจากได้รับความยินยอมจากคุณอย่างชัดเจน เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลอื่น

3. การแบ่งปันภายใต้ทางเลือกตามความสมัครใจของคุณ: หากคุณสมัครใจที่จะเลือก เราก็จะแบ่งปันข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับธุรกรรมในข้อมูลการสั่งซื้อของคุณกับอีกฝ่ายในส่วนของการทำธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อให้เป็นไปตามธุรกรรมของคุณที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมและบริการหลังการขาย

4. การแบ่งปันกับพันธมิตรที่ได้รับอนุญาต: เราจะแบ่งปันข้อมูลกับฝ่ายต่าง ๆ ในเครือของเราและบุคคลที่สามที่เชื่อถือได้ ซึ่งช่วยให้เราดำเนินงานแพลตฟอร์มของเรา ดำเนินธุรกิจหรือให้บริการแก่คุณได้ตราบใดที่บุคคลเหล่านี้ตกลงที่จะเก็บข้อมูลเป็นความลับอย่างเคร่งครัด เราจะแบ่งปันข้อมูลเมื่อเราเชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวมีความเหมาะสมตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์และข้อบังคับ หรือคำสั่งจากศาลของกฎหมายหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ๆ เมื่อการใช้กลยุทธ์แพลตฟอร์มของเราเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำเนินงานตามปกติของแพลตฟอร์ม เมื่อจำเป็นสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการหรือปกป้องสิทธิ ทรัพย์สินหรือความปลอดภัยของเราหรือบุคคลอื่น

3.2 การถ่ายโอน

เราจะไม่ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบริษัท องค์กรหรือบุคคลใด ๆ ยกเว้นภายใต้สถานการณ์ต่อไปนี้

1. การถ่ายโอนภายใต้ความยินยอมที่ชัดเจน: หลังจากได้รับความยินยอมจากคุณอย่างชัดเจน เราจะถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลอื่น

2. ในกรณีของการควบรวมกิจการ การซื้อกิจการ หรือการล้มละลายในการชำระบัญชีของแพลตฟอร์มหรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการการซื้อกิจการหรือการล้มละลายในการชำระบัญชี หากต้องมีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว เราจะกำหนดให้บริษัทหรือองค์กรใหม่นั้นเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บไว้เพื่อดำเนินการต่อโดยปฏิบัติตามนโยบายนี้ มิฉะนั้น เราจะกำหนดให้บริษัทหรือองค์กรดังกล่าวหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้นต้องขออนุญาตและได้รับความยินยอมจากคุณก่อน

3.3 การเปิดเผยต่อสาธารณะ

เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อสาธารณะภายใต้สถานการณ์ต่อไปนี้เท่านั้น

1. เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อสาธารณะเมื่อได้รับความยินยอมอย่างชัดเจนจากคุณหรือขึ้นอยู่กับการเลือกโดยสมัครใจของคุณ

2. หากเราพิจารณาว่าคุณได้ละเมิดกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้หรือละเมิดข้อตกลงหรือกฎของแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อปกป้องความปลอดภัยส่วนบุคคลและทรัพย์สินของผู้ใช้แพลตฟอร์มหรือสาธารณะจากการล่วงละเมิด เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้หรือด้วยความยินยอมของคุณ รวมถึงการละเมิดและมาตรการที่เกี่ยวข้องที่แพลตฟอร์มได้ดำเนินการกับคุณ

3.4 ข้อยกเว้นในข้อกำหนดสำหรับการอนุญาตและความยินยอม ก่อนหน้านี้ของคุณสำหรับการแบ่งปัน การถ่ายโอนหรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ภายใต้สถานการณ์ต่อไปนี้ การแบ่งปัน การถ่ายโอนหรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อสาธารณะจะไม่ต้องได้รับการอนุญาตและการยินยอมจากคุณก่อน

(1) เมื่อเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของรัฐและ / หรือความมั่นคงด้านการป้องกันประเทศ 

(2) เมื่อเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยสาธารณะ สาธารณสุขและ / หรือผลประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ

(3) เมื่อเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายหรือการบริหาร เช่น การสืบสวนคดีอาชญากรรม การฟ้องร้อง การพิจารณาคดีและการบังคับใช้บทลงโทษ

(4) เมื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการปกป้องชีวิต ทรัพย์สินและ / หรือสิทธิทางกฎหมายและผลประโยชน์ที่สำคัญอื่น ๆ ของคุณหรือของบุคคลอื่น แต่ก็เป็นการยากที่จะได้รับความยินยอมจากคุณหรือบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี

(5) ในกรณีที่ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่คุณเปิดเผยต่อสาธารณะด้วยตนเอง

(6) ในกรณีที่ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ถูกรวบรวมจากข้อมูลที่เปิดเผยตามกฎหมาย เช่น รายงานข่าวทางกฎหมายและการเปิดเผยข้อมูลของรัฐบาล

โปรดทราบว่าตามกฎหมายที่ใช้บังคับนั้น หากเราใช้มาตรการทางเทคนิคและมาตรการที่จำเป็นอื่น ๆ ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ผู้รับข้อมูลไม่สามารถระบุบุคคลที่เฉพาะเจาะจงอีกได้และไม่สามารถกู้คืนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวกลับสู่สถานะก่อนการดำเนินการของเราได้ การแบ่งปัน การถ่ายโอนหรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังกล่าวก็จะสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบหรือขอความยินยอมจากคุณก่อน

4. เราปกป้องข้อมูลของคุณอย่างไร

4.1 เราใช้มาตรการทางกายภาพ ทางอิเล็กทรอนิกส์ การจัดการและมาตรการทางเทคนิคที่เหมาะสม เพื่อปกป้องและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่รวบรวมผ่านแพลตฟอร์มของเรานั้นปลอดจากการรบกวนใด ๆ อันเกิดจากบุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรา มาตรการความปลอดภัยที่เรานำมาใช้นี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

(1) มาตรการทางกายภาพ: บันทึกต่าง ๆ ที่มีข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้ในที่ที่มีการปิดล็อคอย่างเหมาะสม

(2) มาตรการทางอิเล็กทรอนิกส์: ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอยู่จะถูกเก็บรักษาไว้ในระบบคอมพิวเตอร์และสื่อเก็บข้อมูลที่มีข้อจำกัดในการเข้าสู่ระบบอย่างเข้มงวด

(3) มาตรการการจัดการ: เราได้จัดตั้งแผนกป้องกันความปลอดภัยภายในขึ้นเพื่อปกป้องข้อมูลของผู้ใช้ สร้างระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องและนำหลักการของการอนุญาตที่เข้มงวดมาใช้กับพนักงานของเราที่อาจต้องติดต่อกับข้อมูลของคุณ ดังนั้นเฉพาะพนักงานที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องเท่านั้นที่จะสามารถติดต่อกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ และพนักงานดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของการรักษาความลับภายในของเราสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลด้วย นอกจากนี้ เรายังจัดให้มีการฝึกอบรมอย่างยั่งยืนแก่พนักงานของเราเกี่ยวกับกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง แนวทางในด้านความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย การเพิ่มการประชาสัมพันธ์และการศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยและการจัดระเบียบบุคลากรภายในที่เกี่ยวข้องของเราเพื่อดำเนินการฝึกอบรมในการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินและการฝึกซ้อมเหตุฉุกเฉินเป็นประจำ เพื่อให้พวกเขาเข้าใจในหน้าที่ของงาน กลยุทธ์และขั้นตอนในการรับมือกับเหตุฉุกเฉินได้อย่างเต็มที่

(4) มาตรการทางเทคนิค: เทคโนโลยีการเข้ารหัส เช่น Secure Socket Layer Encryption อาจถูกนำมาใช้เพื่อถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

(5) มาตรการรักษาความปลอดภัย: เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ เรามุ่งมั่นที่จะใช้เทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยทั่วไปที่มีอยู่ในปัจจุบันและระบบการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงที่ข้อมูลของคุณอาจถูกเปิดเผย ได้รับความเสียหาย ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด ถูกเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต ถูกเปิดเผยหรือเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต ตัวอย่างเช่น ซอฟต์แวร์ Secure Socket Layer (SSL) ใช้สำหรับการส่งข้อมูลแบบเข้ารหัส การจัดเก็บข้อมูลที่เข้ารหัสและการจำกัดการเข้าถึงศูนย์ข้อมูลอย่างเข้มงวด เมื่อมีการส่งและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีรายละเอียดเฉพาะบุคคลอยู่ (รวมถึงข้อมูลไบโอเมตริกซ์ส่วนบุคคล) เราจะนำมาตรการความปลอดภัย เช่น การเข้ารหัส การควบคุมการให้อำนาจ การลบการระบุตัวตนและการลดความไวต่อสิ่งรบกวนมาใช้

(6) มาตรการอื่น ๆ: เราตรวจสอบขั้นตอนการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล การจัดเก็บและการประมวลผลอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้เรายังจำกัดการเข้าถึงของพนักงานและซัพพลายเออร์ของเราต่อข้อมูลของคุณตามหลักการ “ใช้เท่าที่จำเป็น” ด้วย อีกทั้งพนักงานและซัพพลายเออร์ของเรายังจะต้องปฏิบัติตามภาระผูกพันในการรักษาความลับตามสัญญาอย่างเคร่งครัดด้วย

4.2 หากคุณตระหนักถึงความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของแพลตฟอร์มของเรา โปรดติดต่อเราทันทีเพื่อให้เราสามารถดำเนินการตามความเหมาะสมได้โดยเร็วที่สุด

4.3 แม้จะมีมาตรการทางเทคนิคและความปลอดภัยที่กล่าวถึงข้างต้นกำหนดไว้ แต่เราก็ไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยที่แน่นอนของการส่งข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตได้ ดังนั้นเราจึงไม่สามารถรับประกันได้อย่างแน่นอนว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้กับเราผ่านแพลตฟอร์มของเรานั้นจะปลอดภัยตลอดเวลา เราจะไม่อัพเดตและก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยสาธารณะเป็นประจำและรายงานการประเมินผลกระทบด้านความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งคุณสามารถรับได้ผ่านการประกาศที่มีขึ้นโดยแพลตฟอร์มนี้

 

 

 

 

5. คุณจะจัดการกับข้อมูลของคุณได้อย่างไร

คุณสามารถเข้าถึงและจัดการข้อมูลของคุณได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้

5.1 ค้นหา แก้ไขและลบข้อมูลของคุณ

คุณมีสิทธิที่จะได้รับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามคำขอของคุณและเพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลที่เรามีเกี่ยวกับคุณนั้นถูกต้องและเป็นปัจจุบันหรือไม่ หากข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของคุณไม่ถูกต้อง คุณสามารถขอปรับปรุงข้อมูลของคุณได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถร้องขอให้มีการลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ด้วย อย่างไรก็ตาม เราอาจปฏิเสธคำขอลบของคุณในบางกรณี เช่น ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการปฏิเสธตามกฎหมายหรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายอื่น ๆ สำหรับการร้องขอการเข้าถึง การแก้ไขหรือการลบข้อมูลนั้น โปรดติดต่อเราตามข้อมูลการติดต่อในข้อ 8

ในการตอบสนองต่อแอพพลิเคชั่นเพื่อการเข้าถึง แก้ไขหรือลบข้อมูลนั้น เราจะตรวจสอบตัวตนของผู้สมัครเพื่อให้แน่ใจว่าผู้สมัครดังกล่าวมีสิทธิตามกฎหมายในการสมัคร แม้ว่าเป้าหมายของเราคือการตอบสนองต่อแอพพลิเคชั่นดังกล่าวโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย แต่เราก็ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมหากคำขอของคุณซ้ำซ้อนหรือเป็นเรื่องยากลำบาก

5.2 การเปลี่ยนแปลงขอบเขตการอนุญาตของคุณ

การปฏิบัติตามหน้าที่ของแต่ละธุรกิจขึ้นอยู่กับข้อมูลส่วนบุคคลพื้นฐานบางอย่าง (ดูส่วนที่ 1 ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้) นอกจากนี้คุณสามารถติดต่อเราผ่านทางข้อมูลการติดต่อในข้อ 8 เพื่อให้หรือเพิกถอนการอนุญาตของคุณได้

เมื่อคุณถอนการยินยอมของคุณแล้ว เราจะไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องอีกต่อไป อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจของคุณที่จะเพิกถอนคำยินยอมของคุณนั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีอยู่ตามการอนุญาตของคุณ

5.3 การยกเลิกบัญชีของคุณ

คุณสามารถติดต่อเราผ่านทางข้อมูลการติดต่อในข้อ 8 นี้เพื่อขอยกเลิกบัญชีของคุณได้ หลังจากที่คุณยกเลิกบัญชีของคุณโดยสมัครใจแล้ว เราจะหยุดให้บริการผลิตภัณฑ์หรือบริการแก่คุณและลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อออกตามข้อกำหนดของกฎหมายที่ใช้บังคับ

5.4 การตอบสนองต่อคำขอของคุณข้างต้น

เพื่อความปลอดภัย คุณอาจต้องส่งคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรหรือพิสูจน์ตัวตนของคุณด้วยวิธีอื่น เราอาจขอให้คุณยืนยันตัวตนของคุณก่อนที่จะดำเนินการตามคำขอของคุณเราจะตอบกลับภายในสิบห้า (15) วัน หากคุณไม่พอใจกับคำตอบของเรา คุณสามารถร้องเรียนผ่านข้อมูลการติดต่อที่เราให้ไว้ได้

ตามหลักการแล้ว เราจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใด ๆ ตามคำขอที่สมเหตุสมผลของคุณ อย่างไรก็ตาม เราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามคำขอหรือคำขอซ้ำ ๆ ของคุณที่เกินขีดจำกัดอันสมเหตุสมผลได้โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์จริง ทั้งนี้เราอาจปฏิเสธคำขอที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับข้อมูลประจำตัวของคุณ ข้อมูลซ้ำที่ไม่เป็นธรรมหรือคำขอที่ต้องอาศัยวิธีการทางเทคนิคมากเกินไป (เช่น การพัฒนาระบบใหม่หรือการเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่มีอยู่เดิม) คำขอที่มีความเสี่ยงต่อสิทธิและผลประโยชน์ตามกฎหมายของบุคคลอื่นหรือที่ไม่สมจริงภายใต้สถานการณ์ต่อไปนี้ เราจะไม่สามารถตอบสนองต่อคำขอของคุณได้ตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

(1)  เมื่อเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของรัฐและ / หรือความมั่นคงด้านการป้องกันประเทศ 

(2)  เมื่อเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยสาธารณะ สาธารณสุขและ / หรือผลประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ

(3) เมื่อเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายหรือการบริหาร เช่น การสืบสวนคดีอาชญากรรม การฟ้องร้อง การพิจารณาคดีและการบังคับใช้บทลงโทษ

(4) เมื่อมีหลักฐานเพียงพอที่พิสูจน์ได้ว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวมีความอาฆาต พยาบาทหรือใช้อำนาจในทางที่ผิด

(5) เมื่อการตอบสนองต่อคำขอของคุณจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อสิทธิและผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของคุณหรือบุคคลหรือองค์กรอื่นใด

(6)  เมื่อเกี่ยวข้องกับความลับทางการค้าใด ๆ

6. เราจัดการกับข้อมูลของผู้เยาว์อย่างไร

แพลตฟอร์มนี้ไม่เปิดให้บริการสำหรับเด็ก หากเราพบหรือสงสัยว่าผู้ใช้มีอายุต่ำกว่า 14 ปีเราจะขอให้ผู้ใช้ปิดบัญชีเสียและจะไม่อนุญาตให้ผู้ใช้ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของแพลตฟอร์มอีกต่อไป ทั้งนี้ เราจะลบข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยเร็วที่สุด หากคุณรู้ว่าใครก็ตามที่อายุต่ำกว่า 14 ปีใช้บริการของเรา โปรดแจ้งให้เราทราบเพื่อให้เราสามารถดำเนินการป้องกันไม่ให้พวกเขาได้รับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราได้

หากเราพบหรือสงสัยว่าผู้ใช้มีอายุน้อยกว่าสิบสี่ (14) ปี เราจะขอให้ผู้ใช้ปิดบัญชีของเขา / เธอและจะไม่อนุญาตให้ผู้ใช้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของแพลตฟอร์มอีกต่อไป เราจะลบข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ใช้ดังกล่าวโดยเร็วที่สุด หากคุณรู้ว่าบุคคลใดก็ตามที่อายุต่ำกว่าสิบสี่ (14) ปีใช้บริการของเรา โปรดแจ้งให้เราทราบเพื่อให้เราสามารถดำเนินการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ดังกล่าวเข้าถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราได้สำหรับผู้เยาว์ที่มีอายุครบสิบสี่ (14) ปี แต่มีอายุต่ำกว่าสิบแปด (18) ปี เราคาดหวังว่าพ่อแม่หรือผู้ปกครองของพวกเขาจะให้คำแนะนำในการใช้บริการของเรา ทั้งนี้เราจะปกป้องความลับและความปลอดภัยของข้อมูลผู้เยาว์ดังกล่าวตามกฎหมายและข้อบังคับของรัฐที่เกี่ยวข้อง

หากคุณเป็นผู้เยาว์ ขอแนะนำให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองของคุณอ่านนโยบายนี้และใช้บริการของเราหรือให้ข้อมูลกับเราภายใต้ความยินยอมของพ่อแม่หรือผู้ปกครองของคุณ หากเรารวบรวมข้อมูลของคุณโดยได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้ดูแลของคุณแล้ว เราจะใช้หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเมื่อได้รับอนุญาตตามกฎหมายอนุมัติโดยชัดแจ้งจากผู้ปกครองหรือผู้ดูแลหรือเมื่อจำเป็นสำหรับการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของคุณเท่านั้น หากพ่อแม่หรือผู้ปกครองของคุณไม่เห็นด้วยในการที่คุณจะใช้บริการของเราหรือให้ข้อมูลของคุณกับเราตามนโยบายนี้ โปรดหยุดใช้บริการของเราทันทีและแจ้งให้เราทราบอย่างทันท่วงทีเพื่อให้เราสามารถดำเนินการตามมาตรการที่สอดคล้องกันได้

หากคุณเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองของผู้เยาว์ โปรดติดต่อเราผ่านทางข้อมูลการติดต่อที่ให้ไว้ในที่นี้เมื่อคุณมีคำถามใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการกับข้อมูลของผู้เยาว์ซึ่งมีคุณเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครอง

 

 

 

7. นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันได้อย่างไร

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากไม่ได้รับความยินยอมจากคุณอย่างชัดเจน เราจะไม่จำกัดสิทธิของคุณภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงใด ๆ และทั้งหมดในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ อย่างเป็นทางการ หากคุณไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ก็ตาม คุณควรหยุดเข้าถึงแพลตฟอร์มนี้ทันที หลังจากที่มีการเผยแพร่นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปรับปรุงแล้ว การเข้าชมเว็บไซต์นี้อย่างต่อเนื่องของคุณจะถือว่าเป็นการแสดงและระบุว่าคุณเห็นด้วยกับการปรับปรุงดังกล่าวแล้วและตกลงที่จะปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปรับปรุงนี้ด้วย

สำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญใด ๆ ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ เราจะออกประกาศที่ชัดเจนกว่านี้ (รวมถึงประกาศที่ทำในรูปแบบของประกาศสาธารณะที่ทำผ่านแพลตฟอร์มนี้และแม้กระทั่งแสดงเป็นหน้าต่างแจ้งเตือนข้อความให้คุณทราบด้วย) การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งอ้างถึงในนโยบายนี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

1. การเปลี่ยนแปลงสำคัญในโหมดการบริการของเรา ตัวอย่างเช่น วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล วิธีการในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

2. การเปลี่ยนแปลงสำคัญในความควบคุมของเรา เช่น การเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมข้อมูลอันเกิดจากการควบรวมกิจการใด ๆ และอื่น ๆ

3. การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในบุคลากรสำคัญซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลในที่นี้จะถูกแบ่งปัน ถ่ายโอนหรือเปิดเผยต่อสาธารณะ

4. การเปลี่ยนแปลงสำคัญในสิทธิของคุณในการเข้าร่วมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและวิธีที่คุณใช้สิทธิดังกล่าว

5. การเปลี่ยนแปลงในแผนกของเราที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการติดต่อของแผนกดังกล่าวหรือวิธีการร้องเรียนที่กำหนดไว้ ณ ที่นี้

6. รายงานการประเมินผลกระทบด้านความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่แสดงให้เห็นว่ามีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง

8. วิธีการติดต่อเรา

1. หากคุณมีข้อกำหนดและความคิดเห็นใด ๆ คุณสามารถติดต่อเราทางอีเมลได้ที่ info@acuthai.com ซึ่งเป็นที่อยู่อีเมลที่ถูกต้องและเป็นทางการเพียงอีเมลเดียวซึ่งเราจะใช้ติดต่อสื่อสารกับคุณ ดังนั้นเราจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำหรือการละเว้นใด ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากคุณไม่ได้ใช้วิธีการติดต่อที่ถูกต้อง

2. เราจะเผยแพร่ประกาศและข้อมูลเฉพาะผ่านทางข้อมูลการติดต่อที่มีประสิทธิภาพบนแพลตฟอร์มนี้หรือโพสต์ประกาศบนแพลตฟอร์มนี้ดังนั้นเราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากความไว้วางใจของคุณในข้อมูลที่ไม่ได้รับผ่านทางวิธีการดังกล่าว

3. หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา โปรดติดต่อเราได้ตลอดเวลา