fbpx
Search
Close this search box.

พ่อแม่มือใหม่ควรรู้ ‘เงินสงเคราะห์บุตร’ กับ ‘เงินอุดหนุนบุตร’ พร้อมอัปเดตเงื่อนไข

สำหรับพ่อแม่มือใหม่ที่กำลังมีลูกน้อย ตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี สามารถรับเงินสวัสดิการของรัฐได้ ซึ่งจะมีอะไรบ้าง ตาม ACU PAY มาเลย

เนื้อหา

1. เงินอุดหนุนบุตร

เป็นโครงการของรัฐบาลที่ช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเด็กแรกเกิดไปจนถึง 6 ปี ให้ครัวเรือนที่มีรายได้น้อยหรือเสี่ยงต่อความยากจน โดยสมาชิกในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ย ไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี ซึ่งรัฐจะช่วยออกค่าเลี้ยงดูบุตรให้คนละ 600 บาท/เดือน เพื่อให้เด็กได้รับการดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย

คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียน

 • เป็นบิดา มารดา หรือบุคคลอื่นที่เป็นผู้เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย
 • อาศัยอยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย (สมาชิกในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ย ไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี)
 • ผู้ปกครองรับเงินผ่านบัญชีที่ผูกบริการพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน

การลงทะเบียนรับสิทธิ์

การลงทะเบียนสามารถทำได้ 3 วิธีตามนี้

1. หน่วยงานใกล้บ้าน

 • กรุงเทพมหานคร ติดต่อได้ที่สำนักงานเขต
 • เมืองพัทยา ติดต่อได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา
 • ส่วนภูมิภาค ติดต่อได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล

โดยมีเอกสารประกอบการลงทะเบียน ดังนี้

 • แบบคำร้องขอลงทะเบียน (ดร.01)
 • แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) 
 • สูติบัตรเด็กแรกเกิด
 • บัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ของผู้ปกครอง
 • ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ ของสมาชิกในครัวเรือนทุกคนที่ประกอบอาชีพ เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท
 • สำเนาเอกสาร หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรหรือเอกสารอื่นใดที่แสดงสถานะหรือตำแหน่งของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2

2. แอปพลิเคชันเงินเด็ก

คลิกไปที่ “การตรวจสอบสิทธิ” หรือ “ติดตามสถานะการรับเงิน” ได้เลย แต่สำหรับคนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนให้ “ยืนยันตัวตน” ผ่านแอปพลิเคชัน D.DOPA ก่อน ซึ่งจะต้องมีการพิสูจน์ตัวตนในครั้งแรก ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเขต จากนั้นยื่นคำร้องขอลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเด็ก 

โดยให้แนบเอกสารในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

 • หลักฐานการรับรองสถานะครัวเรือน
 • ภาพถ่ายบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงสถานะ หรือตำแหน่งของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2
 • ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของสมาชิกในครัวเรือนที่มีรายได้น้อยทุกคน กรณีเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท 

3. เว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน

ให้เข้าเว็บไซต์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน จากนั้นกรอกเลขประจำตัวผู้ลงทะเบียน เลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด และกดระบุรหัสยืนยันรูปภาพ จากนั้นค้นหาข้อมูล

โดยมีเอกสารที่ต้องใช้รับเงินอุดหนุนบุตร ตามนี้

 • แบบคำร้องขอลงทะเบียน (ดร.01)
 • แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) 
 • สูติบัตรเด็กแรกเกิด
 • บัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ของผู้ปกครอง
 • ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ ของสมาชิกในครัวเรือนทุกคนที่ประกอบอาชีพ เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท
 • สำเนาเอกสาร หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรหรือเอกสารอื่นใดที่แสดงสถานะหรือตำแหน่งของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2

2. เงินสงเคราะห์บุตร

เป็นสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน มาตรา 33 และ มาตรา 39 โดยจะได้รับเป็นเงินช่วยเหลือเด็กเดือนละ 800 บาท จากประกันสังคม และสามารถเบิกเงินสงเคราะห์บุตรได้คราวละไม่เกิน 3 คน

โดยปกติ “เงินสงเคราะห์บุตร” ประกันสังคม ควรโอนเข้าบัญชีให้ทุก ๆ สิ้นเดือน แต่ถ้าติดวันหยุด หรือเสาร์อาทิตย์ ก็จะทำโอนเข้าบัญชีให้ล่วงหน้าก่อน ไม่เกินเที่ยงคืน

เงื่อนไขการรับสิทธิ์เงินสงเคราะห์บุตร

พ่อหรือแม่เป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 หรือ มาตรา 39 ที่จ่ายเงินสมทบมาไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายใน 3 ปี

เอกสารที่ต้องใช้รับเงินสงเคราะห์บุตร

 • แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม (สปส. 2-01)
 • กรณีผู้ประกันตนหญิงใช้สิทธิ : สำเนาสูติบัตรบุตร (กรณีคลอดบุตรแฝดให้แนบสำเนาสูติบัตรของคู่แฝดด้วย)
 • กรณีผู้ประกันตนชายใช้สิทธิ : สำเนาทะเบียนสมรส หรือสำเนาทะเบียนหย่า พร้อมบันทึกแนบท้ายของผู้ประกันตน หรือสำเนาทะเบียนรับรองบุตร หรือสำเนาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย สำเนาสูติบัตรบุตร (กรณีคลอดบุตรแฝดให้แนบสำเนาสูติบัตรของคู่แฝดด้วย)
 • กรณีเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ให้แนบสำเนาเอกสารใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุลด้วย
 • กรณีผู้ประกันตนต่างชาติ ใช้สำเนาบัตรประกันสังคม และสำเนาหนังสือเดือนทาง (passport) หรือสำเนาหนังสือเดินทางชั่วคราว หรือเอกสารรับรองบุคคลที่ทางราชการออกให้
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกที่มีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ยื่นคำขอ ผ่านทางบัญชีธนาคารของผู้ประกันตน

สถานที่ยื่นรับลงทะเบียนรับเงินสงเคราะห์บุตร

 • สำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา/ที่สะดวก หรือยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน สอบถามสายด่วน ประกันสังคม โทร. 1506 กด 1

คุณพ่อคุณแม่มือใหม่สามารถขอรับเงินทั้ง 2 อย่างได้หรือไม่ ?

 • หากมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข สามารถขอรับได้ทั้ง 2 อย่าง เท่ากับว่าจะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,400 บาทต่อเด็ก 1 คน หรือรวม 100,800 บาท

คุณพ่อคุณแม่มือใหม่สามารถขอรับเงินย้อนหลังได้หรือไม่ ? 

 • สามารถทำได้ โดยผู้ประกันตน สามารถยื่นเรื่อง ขอเงินสงเคราะห์บุตรได้ที่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่ที่สะดวก (ยกเว้นสำนักงานใหญ่) ภายในระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่มีสิทธิ และได้รับถึงเมื่อลูกอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์เท่านั้น

อ้างอิงจาก

ผู้เขียน

ACU PAY Thailand

ACU PAY Thailand

ให้ทุกเรื่องการเงินเป็นเรื่องง่าย เริ่มต้นวันดีๆ ไปกับเรา MAKE A GREAT DAY WITH ACU PAY

บทความที่เกี่ยวข้อง

เพื่อนๆ สามารถติดตาม ACU PAY Thailand ผ่านช่องทางการติดตามอื่นๆ ได้ที่