fbpx
Search
Close this search box.

รวมอัตราดอกเบี้ย ‘เงินฝาก-เงินกู้’ ธนาคาร กลางปี 2566

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% มาอยู่ที่ระดับ 2% ต่อปี โดยให้มีผลในทันที เพื่อสอดคล้องกับภาวะทิศทางเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อ ทำให้ธนาคารพาณิชย์และธนาคารของรัฐหลายแห่ง มีการปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้อ้างอิง รวมถึงปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝาก ดังต่อไปนี้

ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้เพิ่มขึ้น โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ในส่วนอัตราดอกเบี้ยเงินฝากปรับขึ้น 0.05 – 0.25% รายละเอียดดังนี้ เงินฝากสะสมทรัพย์ เป็น 0.60% ต่อปี, เงินฝากประจำ 3 เดือน เป็น 0.95% ต่อปี, เงินฝากประจำ 6 เดือน เป็น 1.05% ต่อปี, เงินฝากประจำ 12 เดือน เป็น 1.35% ต่อปี, เงินฝากประจำ 24 เดือน เป็น 1.75% ต่อปี, เงินฝากประจำ 36 เดือน เป็น 1.90% ต่อปี , เงินฝากสะสมทรัพย์ e-Saving วงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท 1.50% ต่อปี และวงเงินส่วนที่เกิน 1 ล้านบาท 0.60% ต่อปี

โดยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารกรุงเทพปรับขึ้น 0.20% ล่าสุด ดังนี้

 • อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) เป็น 6.85% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทวงเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) เป็น 7.30% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) เป็น 7.05% ต่อปี

ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุงไทยได้ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 0.05 – 0.25% ต่อปี และปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท 0.20% ต่อปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป 

ล่าสุดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารกรุงไทยปรับขึ้น ดังนี้

 • อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) เพิ่มขึ้น 0.20% เป็น 6.80% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทวงเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) เพิ่มขึ้น 0.20% เป็น 7.27% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) เพิ่มขึ้น 0.20% เป็น 7.320% ต่อปี

ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารกสิกรไทยประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 0.05 – 0.25% และปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพิ่มขึ้น 0.20% โดยให้มีผลในวันที่ 6 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป 

โดยล่าสุดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารกสิกรไทยปรับขึ้น ดังนี้

 • อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) ปรับขึ้นเป็น 7.02% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทวงเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) ปรับขึ้นเป็น 7.34% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) ปรับขึ้นเป็น 7.05% ต่อปี

ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB) หรือ ทีเอ็มบีธนชาต

ได้ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ทั้งลูกค้าบุคคล และนิติบุคคล มีผลตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2566 

สำหรับลูกค้าบุคคล 

บัญชีเงินฝากประจำทั่วไป ทีทีบี ประเภท 36 เดือน เพื่อการออมระยะยาว ได้ปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 0.50% เป็น 2.10% ต่อปี และ บัญชีเงินฝากประจำรูปแบบพิเศษ ทีทีบี ดอกเบี้ยด่วน ประเภท 3 เดือน เพื่อการออมระยะสั้น ได้รับผลตอบแทนเร็วและสูง ปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 0.10% เป็น 1.20% ต่อปี โดยลูกค้าสามารถรับดอกเบี้ยไปใช้หลังการฝากเงินเพียง 7 วัน 

สำหรับลูกค้านิติบุคคล 

บัญชีเงินฝากประจำรูปแบบพิเศษ ทีทีบี อัพแอนด์อัพ ประเภท 24 เดือน ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยสูงสุดอยู่ที่ 1.80% ได้ปรับอัตราดอกเบี้ยช่วงเดือนที่ 1 ถึงเดือนที่ 6 เพิ่มขึ้น 0.20% เป็น 1.00% ต่อปี มีผลตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป

ล่าสุดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารทีเอ็มบีธนชาตได้ปรับขึ้น ดังนี้

 • อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) เป็น 7.475% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทวงเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) เป็น 7.60% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) เป็น 7.58% ต่อปี

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุด 0.30% ต่อปี และปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 0.20 – 0.25% ต่อปี ผลตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2566 โดยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเพิ่มขึ้น เช่น เงินฝากออมทรัพย์ เพิ่มขึ้น 0.05%, เงินฝากประจำ 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน เพิ่มขึ้น 0.10%, เงินฝากประจำ 24 เดือน เพิ่มขึ้น 0.20%, เงินฝากประจำ 36 เดือน เพิ่มขึ้น 0.25% และเงินฝากประจำ 48 เดือน เพิ่มขึ้น 0.30%

โดยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารกรุงศรีมีการปรับขึ้น ดังนี้

 • อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) เพิ่มขึ้น 0.20% เป็น 7.03%  ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทวงเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) เพิ่มขึ้น 0.20% เป็น 7.325% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) เพิ่มขึ้น 0.25% เป็น 7.15% ต่อปี

ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารไทยพาณิชย์ได้ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากให้สูงขึ้น 0.05 – 0.25% ต่อปี และปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 0.18 – 0.20% โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารไทยพาณิชย์มีการปรับขึ้น ดังนี้

 • อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) จาก 6.60% เป็น 6.80% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทวงเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) จาก 7.145% เป็น 7.325% ต่อปี 
 • อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) จาก 6.87% เป็น 7.05% ต่อปี

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย เงินฝาก 0.05 – 0.50% ต่อปี และได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท 0.10 – 0.25% ต่อปี เพื่อส่งเสริมการออมและเพิ่มผลตอบแทนให้สอดคล้องกับอัตราผลตอบแทนของธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป

โดยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคาร ธ.ก.ส.ปรับขึ้นล่าสุด ดังนี้

 • อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) ปรับขึ้น 0.250% เป็น 5.625% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทวงเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) ปรับขึ้น 0.125% เป็น 6.875% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) ปรับขึ้น 0.10% เป็น 6.975% ต่อปี

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสินปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุด 0.35% ต่อปี เพื่อให้ลูกค้าผู้ฝากเงินได้รับประโยชน์ตามทิศทางของดอกเบี้ยขาขึ้น และปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทในอัตรา 0.25% ต่อปี ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการพิจารณาปรับขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อช่วยประคับประคองและดูแลกลุ่มลูกค้ารายย่อยและกลุ่มเปราะบาง ไม่ให้ได้รับผลกระทบมากนัก โดยจะเห็นได้จากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MRR อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป

โดยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารออมสินปรับขึ้นล่าสุด ดังนี้

 • อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) เป็น 6.900% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทวงเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) เป็น 6.745% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) เป็น 6.995% ต่อปี

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

ธอส.ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ และเงินฝากประจำ 0.05 – 0.35% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท 0.25% ต่อปี มีผลตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นการปรับเพิ่มขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไป เพื่อช่วยเหลือลูกค้ากลุ่มเปราะบางให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด โดยเห็นได้จากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของ ธอส. ยังอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์อื่น ๆ

โดยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธอส.ปรับขึ้นล่าสุด ดังนี้

 • อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) เป็น 6.500% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทวงเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) เป็น 6.650% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) เป็น 6.900% ต่อปี

บทความที่เกี่ยวข้อง

เพื่อนๆ สามารถติดตาม ACU PAY Thailand ผ่านช่องทางการติดตามอื่นๆ ได้ที่